NFL Training camp opens with a prayer for one athlete

Cam Newton is seeking some spiritual guidance heading into training camp this week.

The Carolina Panthers’ quarterback took to Instagram, offering up a prayer for himself and teammates asking for good health as they head to Wofford College.

“DEAR HEAVENLY FATHER, I pray for PROTECTION, I pray for HEALTH, I pray that we all go through this training camp INJURY FREE,” Newton wrote in the Instagram post.

 

View this post on Instagram

 

D£ÄR H£ÄV£ŃŁ¥ FÄTH£R, ï pràÿ thïš pràÿêr för mê, ï pràÿ thïš pràÿêr för mÿ têàmmàtêš, ï pràÿ thïš pràÿêr för thê płàÿêrš whö ÄR£ŃT mÿ têàmmàtêš; fàthêr GØD ï pràÿ för ₽RØT£€TĪØŃ, ï pràÿ för H£ÄŁTH, ï pràÿ thàt wê àłł gö thröūgh thïš tràïñïñg ¢àmp & $ŽŃ ĪŃJÜR¥ FR££‼️ ï kñöw ÿöūr wïłł, wïłł bê döñê rêgàrdłêšš fàthêr būt ï pràÿ thïš pràÿêr ïš gràñtêd. àñd łàštłÿ GØD ï àłšö pràÿ för fàvör àñd thàt ÿöū ördêr mÿ štêpš; špêàk tö mÿ hêàrt àñd fłūšh öūt àñÿ ñêgàtïvïtÿ ör pêššïmïšm thàt màÿ ¢ömê mÿ wàÿ. ÄŃD FÄTH£R Ī ₩ĪŁŁ FØR£V£R GĪV£ ¥ØÜ ÄŁŁ thêHØŃØR, thêGŁØR¥, ÄŃD thê₽RÄĪ$£… ÄM£Ń‼️🙌🏾 #šhïñêTHRÜthêŠHÄDË -1ØV£🤟🏾

A post shared by Cam Newton (@cameron1newton) on

The 30-year-old and father of three underwent surgery on his throwing shoulder in the off-season.

Head Coach Ron Rivera did not confirm if Newton was medically cleared for practice, but said he believes the quarterback is “ready to roll”.

The Panthers finished 7-9 last season, and are looking to turn things around heading into 2019.

“God I also pray for favor and that you order my steps, speak to my heart and flush out any negativity or pessimism that may come my way,” Newton went on to write.


Source: FOX 46